Általános Szerződési Feltételek

1. Hatály

1.1 Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által végzett alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

 • fotózás és kapcsolódó szakmai szolgáltatások, valamint
 • a www.zsikephoto.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül oktató videó anyagok elérhetővé tétele megvásárlás ellenében,
 • továbbá, egyéni vagy kiscsoportos, ismeretátadási célú műhelyfoglalkozások tartása.

A Weboldalon történő megrendelést és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF 8. pontjában meghatározott módon.

1.2 A felek között a szolgáltatás és a szolgáltatással elérhető eredmény (fénykép), valamint a Workshop szolgáltatás, vagy videós oktatóanyagok megvásárlásával magyar nyelven létrejött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Szolgáltató a szerződéskötésről a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre visszajelzést küld, amelyet Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogad és elismer a szerződéskötés visszaigazolásaként.

1.3 A Szerződés megkötésére távollevők között kerül sor, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

1.4 Megrendelő, a Weboldalon történő megrendelés során, önkéntesen megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait (teljes név, állandó lakcím, édesanyja neve, születési hely és idő), amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel.

1.5 A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti elfogadott magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2. Szerződés nyelve

2.1 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3. A szolgáltatás szolgáltatója

3.1. Fehér-Tarcsi Erzsébet e.v. (továbbiakban: Szolgáltató).

Magyarország, 2120 Dunakeszi, Gyöngyvirág utca 13.

Nyilvántartási száma: 53035611

Adószáma: 69336643-1-33

4. A  szolgáltatás igénybevevői

4.1. A szolgáltatást jogosult igénybe venni és a szolgáltatás során készült fényképeket átvenni minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, tehát nagykorú, cselekvőképes személy, továbbá minden olyan 18. életévét be nem töltött kiskorú személy, aki a rendelkezik a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó és ahhoz szükséges, jogszerűen megtett, törvényes képviselőjének (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulásával (a továbbiakban: Megrendelő).

4.2 Megrendelő a szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatás során készült – a Weboldalon feltüntetett és Megrendelő által szabályszerűen megrendelt fotózási és workshop szolgáltatás átvételére, oktató videó anyagokhoz való hozzáférésre akkor jogosult, ha:

 • a megrendelését szabályszerűen leadja és

 • befizeti az adott szolgáltatásért járó teljes díjat és

 • kifejezetten elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket.

A szolgáltatás megrendeléséhez regisztráció nem szükséges.

5. A Szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás alatt a következő értendő:

 • a Szolgáltató által nyújtott – a Weboldalon feltüntetett fotózási csomagok szerinti – fényképészeti (az ezzel kapcsolatos fotográfiai utómunkák elvégzésével együtt) szolgáltatások összessége és a Weboldalon feltüntetett és Megrendelő által szabályszerűen megrendelt fotózási csomagok szerinti fényképek megvalósítása, elektronikus formában történő szolgáltatása (a továbbiakban: Fotózás), továbbá

 • a Szolgáltató által tartott egyéni vagy kiscsoportos, ismeretátadási célú műhelyfoglalkozás (a továbbiakban: Workshop) megtartása, továbbá

 • A Szolgáltató által értékesített oktató videó anyagokhoz való ideiglenes hozzáférés biztosítása.

Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és elismeri, hogy Szolgáltató önkéntes és egyoldalú döntése alapján, saját alkotói szabadsága szerinti beállításban és – a Weboldalon feltüntetett fotózási csomagok szerinti – példányszámban jogosult és köteles a Fényképezést, mint szolgáltatást nyújtani.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Fényképezés vagy a Workshop kezdési időpontjának és a helyszínének a megváltoztatására, a 6. pontban rögzítetteknek megfelelően.

Annak érdekében, hogy a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet a Szolgáltató nyújtani tudja, jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten kijelenti és elfogadja, hogy Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerinti egyoldalú döntése alapján jogosult kiválasztani a Fényképezés, mint szolgáltatás (a továbbiakban egyúttal ideértve a Workshopon a Szolgáltató által végzett fotózást is) ideje alatt készült nyers fényképekből történő azon fényképeket, amelyek a Szolgáltató által képviselt és egyoldalúan meghatározott minőségi szintet elérik és amelyeken Szolgáltató fotográfusi utómunkát végez, továbbá amelyeket – a megrendelt fotózási csomagban meghatározott keretben – a Megrendelő által elérhetővé és kiválaszthatóvá tesz. Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerint és az általa képviselt minőségi szintnek megfelelően a Kiválasztást követő 4 (négy) naptári héten belül a Fényképezés, mint szolgáltatás ideje alatt készült nyers fényképekből egyoldalú, diszkrecionális jogkörében kiválasztja a megfelelő minőségű fényképeket, amelyeken elvégzi a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott, szükséges fotográfusi utómunkákat és amelyeket a Megrendelő által kiválasztott fotózási csomagban meghatározott keretben a Megrendelő által elérhetővé és kiválaszthatóvá tesz és amelynek megtörténtéről a Szolgáltató elektronikus úton, a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre küldött értesítéssel értesíti Megrendelőt. Megrendelő ezen elektronikus (e-mail) útján történt értesítést követő 1 (egy) héten belül jogosult és köteles a Szolgáltató által megadott URL címről a fényképeket letölteni. Ha ezen időintervallumon belül Megrendelő nem tölti le az általa kiválasztott fényképeket, a Szolgáltató ismételt értesítést küld elektronikus úton, a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre. Megrendelő ezen elektronikus (e-mail) útján történt értesítést követő 1 (egy) héten belül jogosult és köteles a Szolgáltató által megadott URL címről a fényképeket letölteni. Amennyiben ezen ismételt értesítést követő 1 (egy) héten belül sem történik meg a Megrendelő által a fényképek kiválasztása és letöltése, úgy Szolgáltató jogosult a fényképeket az URL címről eltávolítani, amelyeket felek külön egyeztetése alapján és szerint, a felmerülő költségek megtérítése esetén a Megrendelő 1 (egy) éven belül jogosult a Szolgáltatótól átvenni.

A honlap ezen felül mint internetes oktatási weboldal működik, mely fotózásról és videózásról szóló online megtekinthető oktatóanyagok értékesítését végzi. A webáruház 0-24 óráig tart nyitva.

Az oktatóanyagok mint videófelvételek szerzői jogvédelem alá esnek, melyeket kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni, többszörözni tilos, ideértve a videófelvétel,vagy annak egy részlete letöltését (nem tekintendő e körben többszörözésnek a megtekintésre használt böngészőprogram által végzett járulékos ún. chache-elés, amely kizárólag arra a célra történik, hogy a megtekintésre használt eszköz [számítógép, okostelefon, stb.] számára lejátszható legyen a videófolyam), a videofelvétel bármely kimerevített képkockájának számítógéppel vagy más módon történő rögzítését. Kifejezetten tiltott az ilyen jogsértő módon rögzített videóanyag vagy annak részletének akár kereskedelmi-, akár magéncélú továbbadása.

A választott videó a “Kosárba rakom” gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Felhasználó a kosár tartalmát a kosár ikonnal jelzett Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja rendelését, illetve törölheti az adott tételt. A “kivesz” gomb segítségével lehetőség van a termék eltávolítására a kosárból, míg a “hozzáad” gombbal visszatérhet az oldalra és további termékeket helyezhet a kosárba. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

A megrendelés következő lépéseként a Megrendelőnek ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot. Választható fizetési módok: készpénz, banki átutalás. A Megrendelő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén visszaléphet egy szintet és javíthat a bevitt adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Ennek késedelme esetén a felmerülő hibákért Szolgáltató nem felel.

Az áruházban lehetőség van kártyás fizetésre. Ez esetben a rendszer egy fizető felületre irányítja a vásárlót, majd a fizetés végeztével visszakerül a rendelési oldalra. A kosár tartalma későbbi vásárlásokhoz is elmenthető.

A Szolgáltató a Megrendelőt 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési módot, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Az online videóanyagok elektronikus formában válnak hozzáférhetővé. A megtekintésre szolgáló felület linkjét a honlap fizetés után azonnal küldi automatikusan, átutalás esetén az összeg bankszámlára érkezését követő 24 órán belül hagyjuk jóvá a hozzáférést a videóanyag(ok)hoz.

A Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6. A Fényképezés és a Workshop időpontja, teljesítési határidő

6.1.    A Fényképezés és a Workshop időpontja a felek által a jelen Szerződés megkötését követően együttesen meghatározott naptári nap, azonban – a Szolgáltató saját alkotói szabadságán belül – a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott kezdési időponttól a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott befejezési időpontig tartó időintervallum.

6.2.    A Szolgáltató fenntartja a jogot a Fényképezés időpontjának a megváltoztatására abban az esetben, ha az időjárás és/vagy a fényviszonyok a Fényképezés vagy a Workshop megtartását nem teszik lehetővé. Az erről való döntés Szolgáltató diszkrecionális joga, amelyet köteles Szolgáltató a Fényképezés vagy a Workshop időpontja előtti naptári nap délután 16 (tizenhat) óráig közölni Megrendelővel. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az időjárási körülmények vis maiornak minősülnek, így Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az időjárási körülmények, jelenségek következtében beállt károkért. Amennyiben az időjárási körülmények Szolgáltató diszkrecionális döntése okán nem teszik lehetővé a Fényképezés vagy a Workshop megtartását az eredeti időpontban, úgy a Fényképezés megtartására a felek kötelesek egymással a jóhiszeműség és tisztesség jegyében kölcsönösen egy másik napot meghatározni. Amennyiben a felek nem tudnak mindkettejüknek egyaránt megfelelő új időpontot meghatározni, vagy a közösen meghatározott időpontot Szolgáltató ugyancsak lemondani kényszerül, úgy a Megrendelő által kifizetett előleg visszajár.

6.3.    A szolgáltatás helyszíne a felek által a jelen Szerződés megkötését követően együttesen meghatározott helyszín.

6.4. Megrendelő köteles a Workshop meghatározott napját megelőzően haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha időpont bármely okból mégsem felel meg Megrendelőnek. Ebben az esetben a felek kötelesek megkísérelni új időpont egyeztetését. Amennyiben az újonnan közösen meghatározott időpont is lemondásra kerül Megrendelő részéről, úgy az általa megfizetett előleg elvész, és új megrendelés leadása szükséges.

7. A szolgáltatás ára (díj)

7.1.    Megrendelő köteles legkésőbb a Fényképezés vagy a Workshop kezdő időpontjáig, illetve a megrendelt oktató videó letöltési linkének megküldéséig a Szolgáltató részére készpénzben, bankkártyával, vagy a Szolgáltató OTP Banknál vezetett, 11742104-24299369 számú bankszámlájára (a továbbiakban: Bankszámla) átutalással megfizetni azt a nettó összeget, mint a Fényképezésért, az oktató videóért, vagy a Workshopért járó díjat (a továbbiakban: Díj), amely a Weboldalon a terméknél, fotózási csomagnál feltüntetésre került. Átutalás esetén a megfizetés időpontja a Szolgáltató Bankszámláján történő jóváírás időpontja. A Fényképezés, a letölthető oktató videó, vagy a Workshop ára (Díj) a rendelés időpontjában érvényes nettó ár, amely forintban értendő és – figyelemmel arra, hogy Szolgáltató alanyi adómentes így – nem tartalmaz általános forgalmi adót. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál és / vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató, hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a Szerződéstől.

7.2.    A Megrendelő fogyasztó jelen Szerződés megkötését követő 14 (tizennégy) naptári napon belüli jogszerű elállása / felmondása esetén a megfizetett Díj teljes egészében visszajár a Megrendelő fogyasztónak, míg a 15. (tizenötödik) naptól kezdődően a Díj nem jár vissza, amelyet Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és nyugtáz. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elismeri, hogy amennyiben Megrendelő legkésőbb a Fényképezés vagy a Workshop kezdő időpontjáig a Díjat kétséget kizáróan igazolt módon nem fizeti meg vagy nem teljes egészében fizeti meg, vagy nem fizeti meg az oktató videó díját a Szolgáltatónak úgy Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni és kártérítést követelni.

7.3.    A Szolgáltató és a Megrendelő között kötött Szerződés a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséig, a szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

7.4.    Megrendelőnek jogában áll a Weboldalon kiválasztott és megrendelt fotózási csomagban meghatározott kereten felül, a Fényképezés vagy a Workshop során készült és a Szolgáltató által – jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározottak alapján, a Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerinti önkéntes és egyoldalú döntésével elérhetővé és kiválaszthatóvá tett – fényképek közül további fénykép(ek) megrendelésére és a Weboldalon a terméknél, fotózási csomagnál feltüntetésre került áron történő megvásárlására az ÁSZF jelen pontjában meghatározottak szerint.

8. A szolgáltatás megrendelése

8.1.    A megrendelés elküldése: Megrendelő a Weboldalon történt megrendelési lap pontos kitöltését követően a ,,Megrendelés” gombra kattint, amellyel Megrendelő véglegesíti a szolgáltatás megrendelését. A megrendelés elküldése után e-mailben útján kapja meg a Megrendelő a megrendelt szolgáltatás (Fényképezés) adatait tartalmazó levelet.

8.2. Visszaigazolás: Szolgáltató minden a Weboldalon történt megrendelésről (szerződéskötésről) e-mailes visszajelzést küld a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő kifejezetten elismeri és nyugtázza, hogy Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő által a megrendelés során szolgáltatott adatok helyességéért, így a Megrendelő által megadott e-mail cím helyességéért sem. Megrendelő a megrendelést követően egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap a szerződéskötés visszaigazolásáról. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a megrendelést követő 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg úgy Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

8.3.: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9. Szállítás

9.1.  A Fényképezés során a Weboldalon feltüntetett és a Megrendelő által szabályszerűen megrendelt fotózási csomag(ok) szerinti fényképek vagy a Workshopon készült és megrendelt fényképek, vagy az oktató videó Megrendelő részére történő szállításának kötelezettsége, illetve az azzal kapcsolatos valamennyi költség a Szolgáltatót terheli. A fotózási csomag(ok) szerinti fényképek vagy a Workshopon készült és megrendelt fényképek szállítása emailen történik.

Az oktató videók esetén az eljárás a következő: a Megrendelő által szabályszerűen megrendelt oktató videó(ka)t egy, a Szolgáltató által létrehozott zárt Facebook csoportban lehet megtekinteni, csak és kizárólag saját Facebook fiókkal. A Szolgáltató annak érdekében, hogy megelőzze a nem saját Facebook fiókkal történő vásárlást (és ezzel az esetleges jogsértéseket), fenntartja a jogot arra, hogy a a szerződést nem eredeti fiók gyanúja esetén bármikor felbontsa, valamint a vásárlás értékét ezzel egy időben visszatérítse.

10. Jognyilatkozatok

10.1. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

10.2. Megrendelő minden, az általa a Fényképezés vagy a Workshop helyszínén és annak teljes időtartama alatt okozott kárért felelős.

10.3. Megrendelő a Fényképezésen vagy a Workshopon saját felelősségére vesz részt, Szolgáltató a Fényképezésen vagy a Workshopon bekövetkező – Szolgáltatónak fel nem róható – kárért felelősséget nem vállal.

10.4. Megrendelő által a Fényképezésen vagy a Workshopon saját eszközei, felszerelése, ruházata használatából eredő hiányosságokért és minőségi hibákért, illetve az azokban a Fényképezés ideje alatt bekövetkező károkért Szolgáltató semmi nemű felelősséget nem vállal.

10.5. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Fényképezés vagy a Workshop teljes ideje alatt a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet tartsa, a Megrendelő köteles Szolgáltató szakmai utasításait követni, azzal, hogy Szolgáltató a Fényképezés vagy a Workshop ideje alatt bekövetkező természeti, időjárási jelenségekből, vis maior helyzetekből adódó, a minőséget befolyásoló behatásokért felelősséget nem vállal.

10.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fényképezést vagy a Workshopot a Szolgáltató helyett, a Szolgáltató által kijelölt és megbízott, más Szolgáltató nyújtsa. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az igénybevett alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató előre nem látható okból kifolyólag nem tudja a Fényképezést vagy a Workshopot megtartani és arra más szolgáltatót sem tud megbízni, úgy Szolgáltató köteles a Megrendelő által megfizetett Díjat a Megrendelő által a Díj megfizetéskor használt bankszámlaszámra 3 (három) banki munkanapon belül átutalással teljes egészében visszatéríteni, azzal, hogy Szolgáltató a Megrendelő által már megfizetett Díjon felül semmilyen más költséget nem köteles a Megrendelőnek megfizetni.

10.7.  Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy jóhiszemű legjobb tudomása szerint saját maga és a Fényképezésen vagy Workshopon modellként részt vevő kiskorú személy egészségi és fizikai állapota alapján a Fényképezésen vagy a Workshopon való részvételre alkalmas, annak akadálya nincs. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Fényképezésen vagy a Workshopon önkéntes és szabad akaratából vesz részt, illetve a Fényképezésen vagy a Workshopon modellként részt vevő kiskorú személy esetében a kapcsolatos, a hatályos jogszabályok szerinti szükséges engedélyek, hozzájárulások birtokában van, így a kiskorú személynek a Fényképezésen vagy a Workshopon modellként való részvételének törvényes akadálya nincs.

11.8.  A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Fényképezés vagy a Workshop során a modell(ek) munkája, illetve munkaminősége vonatkozásában. Szolgáltató a modell(ek) a Fényképezés vagy a Workshop során okozott – Szolgáltatónak fel nem róható – károkért felelősséget nem vállal.

11. Szerzői jog

12.1. A Fényképezés vagy a Workshop során a Szolgáltató által készített fényképek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Azokat a Megrendelő kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatják fel (terjesztés, nyilvános előadás, nyilvános közvetítés, átdolgozás, kiállítás, publikáció, prezentáció, oktatás, értékesítés, többszörözés, stb.) üzleti céllal. Szolgáltató kérheti, de akár le is tilthatja a saját logójának feltüntetését az elkészült fényképek felhasználásakor, a Megrendelő ekkor köteles megjelölni a Szolgáltatót a fénykép felhasználásainál a publikációja során. A Fényképezés vagy a Workshop során készült fényképek közösségi médiában történő felhasználása esetén a Megrendelő köteles minden esetben a fényképeken jól látható helyen és módon feltüntetni a Szolgáltató logóját. Jogtalan és jelen ÁSZF ponttal ellentétes, abba ütköző felhasználás esetén felhasználásonként a Szolgáltató 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint használati díjra jogosult, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő kifejezetten elismer, nyugtáz és vállal megfizetni.

12. A Megrendelő fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

12.1 A Megrendelő fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül – indokolás nélkül – gyakorolni elállási vagy felmondási jogát. Ha a szerződés megkötésére a Megrendelő fogyasztó tett ajánlatot, a Megrendelő fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az elállási és felmondási jog jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő fogyasztó nyilatkozatát az itt meghatározott 14 napos határidő lejárta előtt, tehát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon ajánlott küldeményként postára adja a Szolgáltató részére (székhelye: 2120 Dunakeszi, Gyöngyvirág utca 13.). A Megrendelő fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási és felmondási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban gyakorolta.

12.2 A Megrendelő fogyasztó ezen elállási és felmondási jogát a jelen pontban (illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében) megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

12.3. Amennyiben a Megrendelő fogyasztó a jelen pontnak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A jelen pontnak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Megrendelő fogyasztónak visszajáró összeget a Megrendelő fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azzal, hogy a Megrendelő fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A dolog természeténél fogva, azt követően, hogy Szolgáltató már átadta a fényképeket a Megrendelőnek, illetve az oktató videót Megrendelő részére hozzáférhetővé tette, elállásnak nincs helye. Ezt Megrendelő kifejezetten elfogadja.

12.4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint fogyasztónak nem minősülő Megrendelőnek a Weboldalon történt megrendelés visszavonására (elállásra) a megrendelés napján 17:00 óráig van lehetősége. A 17:00 óra után megrendelt szolgáltatás visszavonására (elállásra) a következő munkanap 17:00 óráig van lehetőség e-mail útján (e-mail cím: contact@zsikephoto.com). A Ptk. szerint fogyasztónak nem minősülő megrendelőt ezt követően nem illeti meg elállási jog. Amennyiben az ilyen megrendelő mégis eláll a szerződéstől az itt meghatározott határidőn túl, úgy a Szolgáltató választása szerint a teljes Díjat, vagy meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek összege 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint.

13. Panaszkezelés

13.1. Megrendelőnek jogában áll Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élni. Megrendelő esetleges panaszát e-mailban (e-mail cím: contact@zsikephoto.com) vagy postai úton ajánlott levélben (székhelye: 2120 Dunakeszi, Gyöngyvirág utca 13.) juttathatja el Szolgáltatónak. Szolgáltató a hozzá eljuttatott panaszokat 8 (nyolc) napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Megrendelőt 8 napon belül tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő fogyasztói panaszát elutasítja, úgy Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

13.2. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás (Szolgáltató) írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a törvényben előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

14.3. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

14. Részleges érvénytelenség

Jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége a szerződés és az ÁSZF többi pontjának érvényességét nem érinti, így amennyiben jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen úgy annak további pontjai érvényben és hatályban maradnak és az érvénytelen rendelkezés helyébe az alkalmazandó érvényes rendelkezés lép.

15. A digitális adattartalom működése, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedés, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

15.1 Szolgáltató a Weboldal 99,9 %-os rendelkezésre állását garantálja éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Megrendelőt a weboldalon.

15.2 A Weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Weboldal kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő kommunikáció nem titkosított.

15.3 A szolgáltatás saját szervereken történik.

15.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. – felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

16. Egyéb kikötések

16.1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult – egyoldalúan – megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a Weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

16.2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

16.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a Ptk., az Elkertv. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályos és vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Budapest, 2019. 08. 11.